description5b822e0c45dfa8088702e02b4ae73e214e
last changeTue, 9 Nov 2010 23:22:50 +0000 (00:22 +0100)
shortlog
2010-11-09 Eugeniy MeshcheryakovAdded glyphs background color documentation master
2010-08-12 Eugeniy Meshcheryakovfntsample supports SVG output
2010-08-07 Eugeniy MeshcheryakovRemove -n option to rsync, this way it actually works
2010-08-07 Eugeniy MeshcheryakovDocument -g option
2010-08-07 Eugeniy MeshcheryakovAdd a note about website source repository location
2010-07-12 Eugeniy MeshcheryakovUse correct url for projectweb instead of userweb
2010-07-12 Eugeniy MeshcheryakovAdd push_to_sf rule.
2010-07-12 Eugeniy MeshcheryakovAdd the "license"
2010-07-12 Eugeniy MeshcheryakovAdd comments for added parts
2010-07-12 Eugeniy MeshcheryakovAdd _build to .gitignore
2010-06-25 Eugeniy MeshcheryakovInitial release
heads
7 years ago master