node-assert-extras:mainline.git
4 years agoUp version master v0.2.0
Christian Johansen [Tue, 10 Sep 2013 12:42:12 +0000 (14:42 +0200)]
Up version

4 years agoMake tests run on Node 0.6.x-0.10.x
Christian Johansen [Tue, 10 Sep 2013 12:41:40 +0000 (14:41 +0200)]
Make tests run on Node 0.6.x-0.10.x

6 years agoNPM package
Christian Johansen [Mon, 8 Aug 2011 12:57:32 +0000 (14:57 +0200)]
NPM package

6 years agoFix test run script
Christian Johansen [Mon, 8 Aug 2011 12:57:17 +0000 (14:57 +0200)]
Fix test run script

8 years agoFix fail calls from new assertions
Christian Johansen [Fri, 2 Apr 2010 13:54:07 +0000 (15:54 +0200)]
Fix fail calls from new assertions

8 years agoUse property descriptors in property attribute assertions
Christian Johansen [Fri, 2 Apr 2010 11:23:59 +0000 (13:23 +0200)]
Use property descriptors in property attribute assertions

8 years agoAdd property attribute assertions
Christian Johansen [Fri, 2 Apr 2010 11:19:22 +0000 (13:19 +0200)]
Add property attribute assertions

8 years agoAdding a license
Christian Johansen [Fri, 2 Apr 2010 10:06:24 +0000 (12:06 +0200)]
Adding a license

8 years agoMixin standard asserts to the assert-extras module
Christian Johansen [Fri, 2 Apr 2010 10:05:56 +0000 (12:05 +0200)]
Mixin standard asserts to the assert-extras module

8 years agoInitial commit
Christian Johansen [Thu, 1 Apr 2010 14:37:19 +0000 (16:37 +0200)]
Initial commit