opensuse:qtobs.git
2010-02-19 Klaas FreitagInitial checkin master
2010-02-19 Thomas Schmidttest