Added shebang
[pysysbot:pysysbot.git] / pysysbot
2010-01-03 Fabian AffolterAdded shebang
2009-12-29 Fabian AffolterUpdated